mapa strony   |   kontakt   |

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Szczecin

Konkursy

Konkurs: Świadczenie usług medycznych w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie - Filia Koszalin.

Lekarz [Oczekuje na rozstrzygnięcie]

Termin przyjmowania zgłoszeń: 12.12.2011, 15:00 [minął]
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 12.12.2011, 15:00 [minął]
Organizator: WSPR Szczecin

Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie

ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług medycznych w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie - Filia Koszalin

w ramach dyżurów kontraktowych w dni robocze w godzinach przedpołudniowych, popołudniowych i nocnych oraz w dni wolne od pracy.

Konkurs dotyczy lekarzy specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego, posiadających specjalizację lub tytuł specjalisty albo którzy ukończyli co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie: medycyny ratunkowej, anestezjologii i intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, ortopedii i traumatologii lub pediatrii, wykonujących zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki oraz indywidualnej specjalistycznej praktyki, oraz lekarzy medycyny w zespole transportowo-komercyjnym.

Umowy zostaną zawarte na okres 3 lat : od 01.01.2012r. do 31.12.2014r.

Oferty powinny zawierać informację zgodnie z art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz.U. z 2011r. Nr 112 poz.654) oraz odpowiednio art. 146 ust. 1, art147-150,151 ust1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 z póź. zm).

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się na stronie internetowej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego www.999.szczecin.pl, oraz w dziale Kadr (pokój 14) Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie ul. Mazowiecka 14.

Prosimy o składanie ofert w Dziale Kadr WSPR w Szczecinie ul. Mazowiecka 14 w terminie do 12.12.2011r. do godz. 15:00, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „przetarg na świadczenie usług medycznych”.

Otwarcie i wybór ofert na dyżury kontraktowe nastąpi w dniu 15.12.2011r. o godz. 10:00 w Dyrekcji Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie ul . Mazowiecka 14 .

Dyrektor WSPR w Szczecinie zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu i przesunięcia terminu składania ofert .
Oferentowi przysługuje prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art.26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz.U. z 2011r. Nr 112 poz. 654) oraz odpowiednio art. 146 ust.1, art. 147-150, 151 ust 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164 poz. 1027, z póź. zm.) przy czym prawa i obowiązki Prezesa Funduszu i dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu wykonuje kierownik podmiotu leczniczego udzielającego zamówienia.

Załączniki: regulamin, umowa, oferta.

Opublikowano dnia: 02.12.2011 Zobacz wersje archiwalnedrukuj


[Oczekuje na rozstrzygnięcie]

bip.gov.pl